• 27 listopada 2021

Nabycie spadku

Wiele razy w czasie, gdy informuje się klientów o dokumentach jakie są potrzebne do dokonania czynności pojawia się pytanie o zaświadczenie w sprawie podatku od spadków. Dokument taki jest zawsze wymagany, gdy przedmiotem aktu notarialnego jaki ma być sporządzony będzie zbycie praw do spadku albo obciążenie rzeczy czy praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia, zapisu czy polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

Jeśli następuje taka sytuacja to notariusz będzie mógł dokonać czynności wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że to nabycie zwolnione jest od podatku albo też, że ten należny podatek już został zapłacony, albo zobowiązanie podatkowe już wygasło.

Przykładem może być sytuacja, w której chcemy sprzedaż mieszkanie, które odziedziczyliśmy po rodzicach. Przeprowadzone będzie stosowne postępowanie spadkowe, w księdze wieczystej będziemy zapisani jako właściciele. Będzie więc trzeba uzyskać z US zaświadczenie o tym, że sprawy podatkowe zostały przez nas załatwione. Nie będzie problemu z uzyskaniem takiego zaświadczenia, jeśli dziedziczenie dokonało się przepisowo i została złożona deklaracja SD-Z2, w której nastąpiło poinformowanie Urzędu Skarbowego o nabytym spadku i jego wartości.

Zaświadczenie przy spadku

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia trzeba wystąpić w miarę możliwości szybko. Niestety częste są przypadki, gdy strony uzgodniły termin sprzedaży, ale nie miały zaświadczenia z us. Okazuje się więc, że dochodzi do problemowej sytuacji, w której notariusz nie będzie mógł dokonać tej czynności na jakiej nam konkretnie zależało. Dlatego niestety wcześniej warto się postarać o takie zaświadczenie a dopiero w kolejnym kroku można myśleć o dokładnym ustaleniu terminu sprzedaży nieruchomości.

Nie należy mylić decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn albo postępowania stwierdzającego przedawnienie zobowiązania ze wspominanym zaświadczeniem. Decyzja czy postanowienie są rozstrzygnięciami, które wydawane są przez US po złożeniu deklaracji. Tymczasem dla przeprowadzenia czynności notarialnej konieczne będzie osobne uzyskiwanie zaświadczenia, które będzie wydawane tylko na wniosek.

Jak uzyskać zaświadczenie w sprawie podatku od spadków i darowizn?

Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie koniecznie trzeba złożyć stosowny wniosek. Składa się go do naczelnika właściwego urzędu skarbowego co do zasady według tego, gdzie złożyliśmy deklarację. Do wniosku dołącza się dowód wpłaty skarbowej od zaświadczenia na rachunek bankowy urzędu miasta.

Top