• 24 lipca 2024

Unieważnienie aktu notarialnego

Akt notarialny to urzędowy dokument, który przygotowywany jest przez notariusza i stanowi formę szczególną dla niektórych czynności prawnych jak sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki. Akt notarialny będzie ukazywał wolę strony czynności prawnej. Dlatego, jeśli ktoś pyta o jego anulowanie najczęściej chodzi mu o możliwość uchylenia się od skutków prawnych jakie za sobą niesie.

Osoba, która chce się wycofać z aktu notarialnego może korzystać z wad oświadczeń woli określonych w Kodeksie cywilnym.

Stan wyłączający świadome, swobodne podejmowanie decyzji

Najczęściej występującymi przyczynami braku świadomości są wszelkie choroby psychiczne, zaburzenia pourazowe, psychozy, otępienie, niedorozwój umysłowy, stany depresyjne, maniakalne, uzależnienia. Przy ocenie omawianego stanu należy zachować daleko posunięta ostrożność, chodzi o stan wyłączający swobodę a nie tylko ją ograniczający. Wskazane stany muszą wystąpić w chwili składania oświadczenia woli, tylko wtedy rzeczywiście będzie to czynnik wyłączający świadomość. .

Pozorne oświadczenie woli

Zgodnie z art. 83 Kodeksu cywilnego nieważne jest również oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeśli oświadczenie było złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeśli wskutek czynności osoba nabywa prawo lub zostaje zwolniona chyba, że działała w złej wierze. Wada ta występuje jeśli druga strona wiedziała o pozorności oświadczenia. Oświadczenie składane jest za jej zgodą.

Błędy w aktach notarialnych

Błąd

To wada oświadczenia woli polegająca na tym, ze składający je działa pod wpływem jakiegoś niezgodnego z prawą wyobrażenia o rzeczywistości lub jej elemencie, albo pod wpływem braku takiego wyobrażenia. W razie błędu będzie można się uchylić od takiego oświadczenia.

Podstęp

Jeśli ktoś wprowadzony jest w błąd przez drugą osobę przez podstęp również będzie się można uchylić od skutków takiego oświadczenia.

Groźba

Osoba, która złożyła oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony czy osoby trzeciej również może się uchylić od skutków takiego oświadczenia, jeśli wynika, że mógł się obawiać tej drugiej osoby.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top