• 24 lipca 2024

W przeciwieństwie do innych prawników notariusz nie będzie świadczył usług prawniczych, ale dokonuje czynności notarialnych a więc czynności, którym strony są zobowiązane, albo mają pragnienie nadać formę notarialną o charakterze dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz ma obowiązek czuwać nad zabezpieczeniem praw i interesów stron a także innych osób dla których dana czynność może nieść skutki prawne.

Notariusz powinien również bezpłatnie udzielać stronom wyjaśnień dotyczących danej czynności.

Czynności dokonywane są w siedzibie kancelarii, jednak można ich dokonać również w innym miejscu ze względu na charakter czynności albo szczególne okoliczności. Dokonywane są w języku polskim. Istnieje możliwość dokonania w języku obcym czynności notarialnych pod warunkiem obecności tłumacza przysięgłego danego języka. Konieczne dokumenty do dokonania czynności powinny być dostarczone razem z danymi stron do kancelarii wcześniej niż ustalony termin dokonania czynności. W trakcie dokonywania czynności notariusz sprawdza tożsamość osób biorących udział. Stwierdzenie odbywa się na podstawie dokumentów prawnie uznanych.

Do czynności notarialnych zaliczamy

- sporządzanie aktów notarialnych

- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

- poświadczenie własnoręczności podpisu

- poświadczenie zgodności odpisu albo wyciągu z okazanym dokumentem

Czynności notarialne

- poświadczenie daty okazania dokumentu

- doręczenie oświadczeń

- spisywanie protokołów

- sporządzania protestów, weksli, czeków

- sporządzanie wypisów, odpisów, wciągów

Notariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemniczy okoliczności sprawy, którymi się zajmował przy dokonywaniu czynności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy będzie składał zeznania przed sądem jako świadek. Za sporządzanie czynności notarialnej będzie trzeba pobrać wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej powiększonej o podatek VAT. Oryginały aktów notariusz przechowuje przez 10 lat a następnie przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top