• 13 czerwca 2024

Wgląd do akt ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste służą ustaleniu stanu prawnego dla nieruchomości, stanowią urzędowy rejestr praw, które są powiązane z nieruchomością i będą zapewniać bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki Księgom wieczystym uzyskujemy wiarygodne oraz pewne informacje o tym komu oraz jakie prawa będą przysługiwać w odniesieniu do danej nieruchomości.

Księgi wieczyste będą zakładane i prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, odpowiednich ze względu na położenie nieruchomości. Każda księga wieczysta oprócz tego, że ma formę elektroniczną to również akta księgi wieczystej a więc zbiór dokumentów, na podstawie których wszystkie informacje są wprowadzane do systemu komputerowego. Akta przechowywane są przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych.

Stan prawny ksiąg wieczystych jest regulowany przez ustawę o Księgach wieczystych i hipotece i stosowne do tego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Podstawowe zasady jakie rządzą księgami wieczystymi to:

Jawność – każdy może zapoznać się z tym co znajduje się w księdze wieczystej, z czego wynika to, żę nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów ani wniosków jakie się tam znajdują

Domniemanie zgodności ze stanem prawnym – za pewne przyjmuje się to, że fakty zapisane w księdze wieczystej są zgodne ze stanem prawnym.

Rękojmia wiary publicznej – upraszczając można powiedzieć, że jeśli kupiliśmy nieruchomość od osoby zapisanej w księdze wieczystej ale nie była ona właścicielem to i tak prawo własności zostaje przy nas.

Pierwszeństwo praw wpisanych nad prawami niewpisanymi w księdze wieczystej.

Budowa księgi wieczystej jest co do zasady prosta składa się z czterech działów oraz okładki.

W każdym dziale znajdują się rubryki, podzielone na podrubryki i pola a czasem rów3nież dodatkowo pojawiają się podpola. Poszczególne informacje są umieszczone w odpowiednich rubrykach i polach, co niestety czasami wygląda tak samo dla każdej nieruchomości i różnią się jedynie treścią wpisów. W praktyce w zależności od tego dla jakiego rodzaju nieruchomości prowadzone są księgi wypełnia się na nich inne rubryki.

Budowa księgi wieczystej

Księga Wieczysta składa się z działów:

Dział pierwszy 2 części:

Dział I-O (Oznaczenie Nieruchomości)

To dział, w którym opisywane są dane geodezyjne oraz adresowe, które dotyczą nieruchomości a więc miejsce położenia, obszar, numer działki i informacje o budynkach.

Dział I-Sp (Spis Praw)

Spis praw związanych z własnością wpisuje się jakie prawa przysługują właścicielom danej nieruchomości wspólnej. W przypadku działek wpisuje się w tym miejscu prawa, służebności.

Dział II – Własność – dotyczyć będzie oznaczenia właściciela lub użytkowania wieczystego. W przypadku wielu właścicieli wpisuje się także wielkość udziałów jakie im przysługują.

Dział III – Prawa i roszczenia – znajduje się tutaj informacja na temat praw i roszczeń za wyjątkiem hipoteki dotyczącej nieruchomości.

Dział IV – to opis tego jak wygląda sprawa hipoteki związanej z tą nieruchomością, będzie tam informacja czy nieruchomość będzie obciążona. Jeśli więc chcemy sprawdzić czy nieruchomość będzie obciążona hipoteką wystarczy zajrzeć do działu IV księgi wieczystej.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top