• 24 lipca 2024

Z poniższe wpisu dowiecie się między innymi jak wyglądają zasady konstrukcji hipoteki: szczegółowości, pierwszeństwa, jawności, akcesoryjności, niepodzielności.

Jak wyglądają zasady konstrukcji hipoteki to istotna kwestia i na pewno warto się z tymi zasadami zapoznać, jeśli w planach mamy kredyt hipoteczny.

Zasada szczegółowości

Będzie to zasada, która działa na czterech płaszczyznach i dotyczy

Przedmiotu zabezpieczenia – hipoteka obciąża oznaczoną dokładnie nieruchomość albo prawo, odpowiedzialność dłużnika hipotecznego za dług nie ma charakteru generalnego co znaczy, że nie będzie obciążać całego jego majątku, ani wszystkich jego nieruchomości.

Przedmiot zabezpieczenia wierzyciela – hipoteka jest oznaczona dokładnie na konkretnego wierzyciela

Granica zabezpieczenia – odpowiedzialność właściciela jest określona do konkretnej wysokości tak zwanej sumy hipoteki

Zabezpieczona wierzytelność – wierzytelność zabezpieczona hipoteką musi być wskazana konkretnie, gdyż hipoteka nie służy zabezpieczeniu wszelkich należności wierzyciela ale jedynie takich, które są wskazane w umowie o ustanowieniu hipoteki.

Zasada pierwszeństwa

Zasada pierwszeństwa hipoteki oznacza kolejność uprzywilejowaną zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu obciążenia przed wierzycielami osobistymi. O pierwszeństwie kilku ograniczonych praw rzeczowych decyduje chwila złożenia wniosku o wpis. Pierwszeństwo zaspokajania wierzyciela hipotecznego przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji jest gwarantowane w sposób bezwzględny na podstawie przepisów o charakterze szczególnym ustępuje wierzytelnością uprzywilejowanym, zaliczonym z mocy ustawy do kategorii wyższej niż wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Z czego składa się hipoteka

Zasada jawności

Zasada jawności hipoteki w znaczeniu formalnym oznacza, że hipoteka jest prawem jawnym, które nie może powstać i istnieć bez wpisu w księdze wieczystej, a każda osoba może się zapoznać ze stanem obciążeń na nieruchomości. Jawność w znaczeniu materialnym oznacza, że każdemu wpisowi i wykreśleniu z hipoteki przysługuje domniemanie, że jest wpisana i wykreślona zgodnie ze stanem faktycznym.

Zasada akcesoryjności

Zasada akcesoryjności oznaczać będzie, że hipoteka nie może istnieć, jeśli nie ma wierzytelności, którą zabezpiecza, ponieważ jest to prawo niesamoistne, które zależne będzie od istnienia prawa zabezpieczonego – wierzytelności jako prawa głównego.

Zasada niepodzielności

Zasada niepodzielności będzie się odnosić do przedmiotu hipoteki i oznacza, że w razie podziału nieruchomości hipoteka dotychczas obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone poprzez podział służąc zabezpieczeniu tych samych wierzytelności jako hipoteka łączna.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top