• 24 lipca 2024

Majątek małżeński

Postaramy się przedstawić w kolejnym wpisie jak wygląda kwestia rozszerzenia ewentualnej wspólności majątkowej. To instytucja, która pozwala prawnie zespolić osobne składniki majątkowe męża oraz żony w jedną masę majątkową, a więc we wspólny majątek małżeński.

W każdym małżeństwie od jego zawiązania będzie obowiązywać ustrój majątkowy, który określony będzie jako wspólność majątkowa. Ten szczególny rodzaj współwłasności łącznej będzie oznaczał, że w trakcie trwania wspólności małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości, jest to wspólność bez udziałowa, wspólność masy majątkowej co będzie oznaczać, że obejmuje wszelkie istniejące prawa majątkowe. W małżeństwie, gdzie jest taki ustrój wyróżnia się trzy rodzaje masy majątkowej. Jest to majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste. Zwyczajowo traktuje się je razem jako całość gospodarczą a ich podział następuje dopiero po ustaniu wspólności na drodze sądowego podziału majątku albo przez umowę między małżonkami.

Warto więc nieco bardziej zainteresować się czynnościami, które mogą rozszerzyć wspólność majątkową na majątek osobisty jednego albo obu małżonków. Aby tego dokonać konieczne będzie przygotowanie aktu notarialnego, gdzie małżonkowie będą określać zasady panujące w małżeństwie i dokładnie ustalą w jakim kształcie będą odpowiadać przed wierzycielami.. Poprzez umowę majątkową nie będzie można rozszerzyć wspólnoty na takie elementy jak: przedmioty, które przypadają małżonkowi w drodze zapisu, darowizny czy dziedziczenia, prawa niezbywalne, wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała albo wywołanie ustroju zdrowia, prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlegające odrębnym przepisom takie jak wspólność majątkowa wspólników spółki cywilnej.

Sposób na rozszeżenie wspólności majątkowej

Przyjrzyjmy się zatem nieco bardziej szczegółowo czynności która miałaby na celu rozszerzenie ustawowej wspólności majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego lub obu z nich. By tego dokonać konieczne jest nadanie tej czynności formy aktu notarialnego, w którym małżonkowie określą zasady majątkowe panujące w małżeństwie i sposób w jaki będą odpowiadać przed wierzycielami. O kształcie tej umowy decydują w zasadzie wyłącznie małżonkowie, są oni jednak ograniczeni w swoich ustaleniach przez kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 49), który stanowi iż poprzez umowę majątkową małżeńską, wspólności nie można rozszerzyć na:

Wszystkie te wymienione elementy są charakterystyczne, ponieważ łączy je to, że są ściśle związane z osobą, której przysługują. Dodać należy również, żę przyjęło się iż w razie wątpliwości uważać można przedmioty służące do zaspokajania potrzeb osobistych za te, jakie nie są włączone do wspólności.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top