• 24 lipca 2024

Gdy zastanawiamy się nad przyczynami wygaśnięcia hipoteki, musimy mieć świadomość tego, że może być ich co najmniej kilka. Oczywiście, w każdym z nich najważniejszą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że nie można już żądać od właściciela zaspokojenia z przedmiotu hipoteki. Tu należy podkreślić to, że samo wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest czynnością o charakterze deklaratywnym.

Oznacza to, że sami powinniśmy o to zadbać, nie ma bowiem szans na to, aby nastąpiło to z urzędu. Jeśli tego nie zrobimy, dojdzie do konfliktu, stan prawny nieruchomości nie będzie bowiem zgodny z tym, z jakim rzeczywiście mamy do czynienia.

Kiedy wygasa hipoteka? – wstęp

Hipoteka wygasa przede wszystkim w momencie wygaśnięcia wierzytelności, choć z danego stosunku prawnego nie mogą w takim układzie powstawać nowe wierzytelności, które podlegałyby zabezpieczeniu. Inną przyczyną wygaśnięcia hipoteki jest konfuzja, co w języku prawnym oznacza przejście hipoteki na właściciela rzeczy obciążonej lub nabycie przez wierzyciela wspomnianej rzeczy. Hipoteki można się też zrzec, choć w tym przypadku jej wykreślenie ma charakter konstytutywny, możliwe jest przy tym również ważne złożenie sumy hipotecznej do depozytu sądowego.

Jeśli dojdzie do wykreślenia hipoteki z księgi hipotecznej bez ważnej podstawy prawnej, wygasa ona po 10 latach, do takiego stanu dochodzi jednak również po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu mówiącego tym, że hipoteka została zniesiona, a doszło do tego za wynagrodzeniem. Oczywiście, obowiązująca jest też moc samego prawa, gdy bowiem wygasa użytkowanie wieczyste, wygasa też hipoteka.

Kiedy wygasa hipoteka

Wniosek o wykreślenie

Wniosek o wykreślenie hipoteki może być rozpatrzony pozytywnie przede wszystkim wówczas, gdy nie zapomnimy o dołączeniu do niego odpowiedniego dokumentu stanowiącego dowód na jej wygaśnięcie. Może być to pokwitowanie zapłaty wierzytelności hipotecznej, postanowienie sądu lub pisemna zgoda wierzycieli. Jeśli hipoteka ma być wykreślana w oparciu o wniosek wierzyciela, ten musi pamiętać również o dołączeniu zgody na taką procedurę wydanej przez właściciela. nie można tez zapominać o tym, że dokument będący podstawą dla wykreślenia hipoteki powinien być złożony w formie pisemnej, a podpis na nim musi być poświadczony notarialnie.

Często mamy do czynienia z sytuacją, w której wykreślona właśnie hipoteka zwalnia miejsce hipoteczne znajdujące się w księdze wieczystej. W takim przypadku musimy zadbać o złożenie dodatkowego wniosku – dotyczącego wpisu uprawnienia do tego, aby zwolnionym miejscem rozporządzać w przyszłości. Jeśli o tym zapomnimy – uprawnienie wygaśnie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top