• 13 czerwca 2024

Podatek od spadków i darowizn

Zanim złożymy deklarację SD-Z2 czy inną deklarację w sprawie podatku od spadków i darowizn należy ustalić jaki będzie właściwy urząd skarbowy. Poniżej podajemy wskazówki, którymi trzeba będzie się kierować, by uzyskać prawidłowo dane o właściwym urzędzie skarbowym do złożenia deklaracji. Dzięki temu nie będzie potem problemów z tym, że dokument został w zły sposób złożony w US.

Urząd Skarbowy właściwy w sprawie podatku od spadku i darowizn ustala się:

- w sprawach spadkowych

Jeśli przedmiotem jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego na podstawie położenia takiej nieruchomości.

Jeśli przedmiotem są wymienione wcześniej nieruchomości albo prawa majątkowe i jednocześnie inne prawa majątkowe i rzeczy ruchome a nieruchomości są w obszarze jednego naczelnika urzędu skarbowego to nadal na podstawie położenia nieruchomości

W innej sytuacji niż wskazane wcześniej na podstawie miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli takiego miejsc brak według ostatniego miejsca pobytu.

- w sprawach darowizny

Prawo majątkowe

Jeśli przedmiotem będzie nieruchomość i wskazane w pierwszej części prawa na nieruchomościach również według położenia nieruchomości.

Podobnie jeśli obok nieruchomości są także inne prawa rzeczowe to nadal jeśli wszystko jest w granicach jednego naczelnika US zostaje położenie nieruchomości jako czynnik decydujący

W innym przypadku na podstawie miejsca zamieszkania, a jeśli to nie mamy to na podstawie ostatniego znanego miejsca pobytu.

- w sprawach nieodpłatnej renty na podstawie miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego a jeśli takiego miejsca brak na podstawie ostatniego miejsca pobytu w tym dniu

- w sprawach nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego wypłaconego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci czy nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu otwartego albo specjalistycznego funduszu otwartego na

wypadek śmierci.

- w sprawach nabycia, które w całości alb w części dotyczą rzeczy położonych za granicą według miejsca zamieszkania w dniu powstania obowiązku podatkowego. Jeśli brak jest takiego miejsca dokonuje się tego na podstawie ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top