• 24 lipca 2024

W dniu 15 września 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych (KSH), które mają na celu implementację dyrektyw unijnych dotyczących reorganizacji transgranicznych, a także wprowadzenie szeregu zmian w procesach krajowych. Nowelizacja KSH jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich i ułatwienia działalności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Kodeks reguluje zasady funkcjonowania spółek handlowych w Polsce, a jego zmiany dotyczą szerokiego spektrum kwestii, od reorganizacji, po zasady uczestnictwa pracowników w spółkach. Poniżej omówienie najważniejszych z nich.

 

 

Zmiany KSH w zakresie reorganizacji krajowych

 

Jeśli chodzi o zmiany KSH w zakresie reorganizacji krajowych, dotyczą one uproszczenia procedury połączenia spółek, co umożliwia bardziej elastyczne przeprowadzenie procesu, zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej. W tym przypadku nie ma konieczności podwyższania kapitału zakładowego. Sam proces jest zatem mniej obciążający finansowo.

 

Reforma KSH wprowadza również możliwość połączenia poprzez zawiązanie nowej spółki w formie spółki komandytowo-akcyjnej. To rozwiązanie daje większą elastyczność w strukturze i zarządzaniu połączonymi spółkami, otwierając nowe możliwości dla strategii biznesowych i organizacyjnych. Poza tym wprowadzono nową kategorię podziału spółek, znaną jako podział przez wyodrębnienie. W ramach tego procesu, część aktywów i pasywów spółki dzielonej może być przeniesiona na jedną lub więcej spółek przejmujących, w zamian za emisję na rzecz spółki dzielonej udziałów lub akcji w spółce nowo zawiązanej. To rozwiązanie umożliwia lepsze zarządzanie aktywami i pasywami w ramach grupy, a także ułatwia restrukturyzację i optymalizację działalności.

 

 

Reorganizacje transgraniczne

 

Reorganizacje transgraniczne, które zostały objęte nowelizacją KSH, stanowią znaczący krok w kierunku ułatwienia i usprawnienia procesów reorganizacyjnych na arenie międzynarodowej. Zmiany te mają na celu rozszerzenie możliwości reorganizacji spółek działających w różnych jurysdykcjach, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby globalizacji i integracji rynków.

 

Kluczowe zmiany KSH dotyczą rozszerzenia katalogu o transgraniczny podział i przekształcenie spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Mają one na celu ułatwienie przekształceń i połączeń spółek działających na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Nowelizacja KSH - przeniesienie siedziby za granicę

 

Reforma wprowadza możliwość przeniesienia siedziby spółki za granicę, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub rozwiązania spółki. To uproszczenie znacząco ułatwi działalność przedsiębiorców operujących na międzynarodowych rynkach.

 

Przeniesienie siedziby spółki za granicę umożliwia przedsiębiorstwom lepsze wykorzystanie możliwości oferowanych przez różne jurysdykcje, takich jak korzystniejsze regulacje podatkowe, łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych czy lepsze warunki dla prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 

 

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Nowelizacja KSH wprowadza także zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają na celu ułatwienie przekazywania informacji pomiędzy organami i zwiększenie efektywności oraz dostępności danych dotyczących spółek handlowych.

 

Reforma wprowadza system integracji rejestrów. Dzięki niemu, dane dotyczące podmiotów gospodarczych będą bardziej dostępne i łatwiejsze do zarządzania. Celem tej zmiany było też zwiększenie ochrony interesów publicznych i zapewnienie większej przejrzystości działalności spółek. Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza również zmiany dotyczące sposobu przekazywania informacji o zakończeniu poszczególnych procesów reorganizacyjnych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top