• 24 lipca 2024

Umowa najmu mieszkania

Od września roku 2017 mamy nowy typ umowy najmu, który pokrewny jest do najmu okazjonalnego jaki mieliśmy do tej pory. Jest to umowa najmu instytucjonalnego. Nazwa umowy nie jest najlepsza, ponieważ to całkiem nowy rodzaj umowy i nie jest wyłącznie przeznaczony do programu Mieszkanie +, ale przede wszystkim dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie są osobą prawną, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

Oznacza to, że najem instytucjonalny zastępuje najem okazjonalny jaki był do tej pory stosowany dla przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzonej działalności. Jednocześnie nie ma wyraźnych reguł, które pozwolą rozstrzygnąć kiedy jest działalność w zakresie wynajmowania lokali a kiedy mamy tak zwany najem prywatny. W dalszym ciągu należy się posługiwać definicją z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która określa, że jako działalność gospodarczą traktuje się działalność zarobkową, usługową wykonywaną osobiście w zorganizowany i ciągły sposób

Podajemy podstawowe reguły, które dotyczą najmu instytucjonalnego

- umowa zawarta na czas oznaczony w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- poza czynszem właściciel pobiera opłaty niezależnie od właściciela, chyba, że umowa określa co innego. Właściciel może podnosić czynsz jedynie zgodnie z tym co wpisane jest do umowy

- do umowy dołączone jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, gdzie poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w terminie określonym przez wynajmującego. W razie konieczności nie przysługuje w tej sytuacji przyznanie lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego

Zawarcie umowy najmu

- zawarcie umowy może być uzależnione również od wpłacenia kaucji, która będzie zabezpieczać należności z tytułu najmu, przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu i kosztów egzekucji z dnia opróżnienia lokalu. Kaucja nie może być wyższa niż trzykrotność miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy

- umowa wygasa po okresie na jaki została zawarta albo ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia

- przyczyny wypowiedzenia są takie same jak w przypadku wszystkich lokali mieszkalnych, obowiązują oczywiście przepisy o ochronie lokatorów i ustawa w tym zakresie

- po wygaśnięciu czy rozwiązaniu umowy, jeśli najemca nie opróżnił lokalu właściciel doręcza żądanie opróżnienia sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Jeśli brak jest reakcji można złożyć wniosek do sądu o wykonanie żądania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top