• 24 lipca 2024

Procedura uchylenia takiego aktu przebiega specyficznie i jest przeprowadzana tylko w pewnych warunkach. Jak dokładnie się odbywa i kiedy się ją przeprowadza? W jakim przypadku nie jest uregulowana prawnie?

Okoliczności

Oto przypadki, w których należy uchylić zarejestrowany już akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzony u notariusza:

1. W razie zarejestrowania dwóch lub więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku (art. 6691 § 2 k.p.c.).

2. Gdy w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane również prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6691 § 1 k.p.c. § 1),

3. Gdy dziedziczenie nastąpiło na podstawie ustawy, a po zarejestrowaniu aktu okazało się, że istniał testament, bądź spadkobiercy po zapoznaniu się z treścią aktu zorientowali się, że został pominięty jeden z nich (art. 6691 § 3 k.p.c.),

4. Gdy istnieje dowód, że osoba, która uzyskała akt poświadczenia dziedziczenia, nie jest spadkobiercą lub że jej udział jest inny niż stwierdzony w zarejestrowanym akcie (art. 679 k.p.c.).

5. Jeżeli postanowienie o uznanie spadkodawcy za zmarłego lub o stwierdzeniu jego zgonu zostało uchylone – bardzo rzadko zachodzące okoliczności (art. 678 k.p.c.).

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

W jakim czasie trzeba złożyć wniosek?

Nie można wnosić takiego typu wniosku w dowolnym momencie – według prawa nie może upłynąć więcej niż rok od dnia, w którym osoba uzyskała możliwość wniesienia go, lub jeśli wcześniej nie wiedziała o tym, że istnieje taki testament (art. 679 § 1 zdanie 2 k.p.c.).

Przebieg procedury

Jeśli zostało wydane (przez notariusza) oświadczenie i stwierdzenie nabycia spadku, procedura uchylenia tego nabycia przebiega następująco:

Po złożeniu takiego wniosku sąd zawiadamia notariusza będącego autorem wcześniejszego poświadczenia o nabyciu spadku. Informacja dociera również do KRN – tam znajdują się odpisy prawomocnego postanowienia. Następnie notariusz dokonuje wzmianki o uchyleniu aktu poświadczenia dziedziczenia na akcie nabycia spadku. Od tego momentu aktu nie można już rejestrować ani wydawać wypisów z niego. Po takiej wzmiance notariusz zawiadamia Krajową Radę Notarialną o tym fakcie.

Samo wykreślenie aktu poświadczenia z rejestru może polecić Prezes Krajowej Rady Notarialnej, kierując się odpisem postanowienia sądu uchylającego, a także informacją o korekcie wprowadzonej przez notariusza do aktu.

Nieco bardziej zawiła i nieregulowana sytuacja następuje, gdy akt poświadczenia dziedziczenia zostanie sporządzony po tym, jak upłynie sześciomiesięczny termin na przyjęcie spadku.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top