• 24 lipca 2024

W pewnych okolicznościach można uchylić akt poświadczenia dziedziczenia, choć konieczne jest przestrzeganie określonych wytycznych, aby decyzja ta była uznana za obowiązującą w świetle prawa. Przypadki, kiedy akt taki może zostać uchylony, zostały wymienione w ustawie.

Najczęściej z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy w odniesieniu do spadku znajdującego się w centrum naszego zainteresowania zostało wydane prawomocne postępowanie o stwierdzeniu jego nabycia, prawo przewiduje jednak takie rozwiązanie także wtedy, gdy mamy do czynienia z przynajmniej dwoma aktami poświadczenia dziedziczenia, a nadal mówimy o tym samym spadku. Rozwiązanie takie jest stosowane także wówczas, gdy pojawia się dowód na to, że osoba, która uzyskała akt poświadczenia dziedziczenia nie jest wcale spadkobiercą albo jej udział nie jest wcale taki sam, jak w akcie.

Niekiedy opcja taka pojawia się i wówczas, gdy uchylono postanowienie o uznaniu spadkodawcy za zmarłego, choć z ostatnią z opisanych sytuacji mamy do czynienia wyjątkowo rzadko. Wniosek o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia powinien być przy tym złożony w określonym terminie. Uczestnik może, zgodnie z prawem, złożyć taki wniosek jedynie przed upływem roku od dnia, w którym pojawiła się możliwość powołania się na wcześniej niedostępną dla niego podstawę.

Nabycie spadku u notariusza

Procedura uchylenia

Jeśli już wcześniej zostało wydane postanowienie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku sąd spadku m obowiązek zawiadomić notariusza odpowiedzialnego za przygotowanie aktu o uchyleniu zarejestrowanego już aktu dotyczącego poświadczenia dziedziczenia. Ten sam obowiązek dotyczy KRN, w obu przypadkach pojawia się przy tym konieczność przesłania odpisów prawomocnego postępowania. Notariusz również jest osobą, na której ciążą określone obowiązki.

Dotyczą one dokonania wzmianki informującej o uchyleniu aktu poświadczenia dziedziczenia na wspomnianym akcie. Już taka adnotacja sprawia, że dokument traci właściwe sobie cechy, a to sprawia, że nie ma możliwości jego ponownej rejestracji. Notariusz jest też zobowiązany zawiadomić o wspomnianym fakcie Krajową Radę Notarialną. Jej prezes decyduje o wykreśleniu uchylonego aktu z rejestru. Uprawnia go do tego zarówno odpis stosownego postanowienia sądu, jak i informacja na temat wzmianki, jaka został poczyniona przez sporządzającego akt notariusza.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top