• 24 lipca 2024

Oświadczenie woli u notariusza

Klienci, którzy nawiązują współpracę z notariuszami mogą ubolewać z powodu tego, że wiele terminów, jakimi posługują się rejenci, ma dla nich niejasne znaczenie. Nie brakuje także takich, które są mylnie interpretowane, co niejednokrotnie prowadzi do nieporozumień. Jednym z takich tajemniczych terminów okazuje się być oświadczenie woli.

Oświadczenie woli

Definicja oświadczenia woli znajduje się w Kodeksie cywilnym, wiemy więc, że w myśl jego zapisów na miano takie zasługuje każde działanie, które jest przejawem woli ludzkiej i którego celem jest określony skutek prawny. Takim skutkiem może być zarówno powstanie, jak i ustanie i zmiana danego stosunku prawnego. Przyjmuje się, że wola musi być wyrażona w sposób dostateczny. Najczęściej odbywa się to w formie pisemnej, choć prawo dopuszcza formę słowną, a nawet gest pod warunkiem, że spełniają one określone warunki. Pierwszy z nich zakłada, że oświadczenie woli powinno być złożone swobodnie, bez przymusu. Jeśli składa się je pod przymusem fizycznym, jest nieważne bez względu na to, w jakiej formie zostało złożone.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przymusu fizycznego, choć i w tym kontekście mamy do czynienia z poważną wadą uzasadniająca uchylanie się w przyszłości od skutków prawnych, jakie z niego wynikają. Przyjmuje się też, że oświadczenie woli może być respektowane jedynie wówczas, gdy osoba składająca je zachowuje pełnię władz umysłowych. Osoba taka powinna być także trzeźwa i świadoma tego, że jej deklaracja będzie wywoływała określone skutki prawne. Kolejny wymóg dotyczy już nie składającego, ale samego oświadczenia woli, warto więc pamiętać o tym, że powinno być ono zrozumiałe.

Pojęcie oświadczenia woli

Powinniśmy więc na jego podstawie bez trudu orientować się, na jakim skutku prawnym zależy osobie, która składa takie oświadczenie. Oświadczenie woli wyraźne nie budzi żadnych wątpliwości w tym zakresie, przyjmuje się bowiem, że jest ono powszechnie uznane za zrozumiałe.

Oświadczenie dorozumiane

Sytuacja komplikuj się wówczas, gdy mamy do czynienia z oświadczeniem woli dorozumiałym. Prawo stanowi także o tym, że oświadczenie woli musi być złożone na poważnie, co za tym idzie, musi mu towarzyszyć rzeczywista wola, aby dokonany został określony skutek prawny. Jeśli więc oświadczenie woli budzi jakiekolwiek wątpliwości, uznaje się je za wadliwe. Polski system prawny wspomina również o oświadczeniu woli pozornym, z istnienia którego również dobrze jest zdawać sobie sprawę. Te dąży do wywołania skutku prawnego, ma być on jednak inny niż można byłoby to oceniać na podstawie okoliczności, w jakich wspomniane oświadczenie zostało złożone.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top