• 22 maja 2024

Założenia księgi wieczystej

Najważniejsze zadanie, jakie mają do spełnienia księgi wieczyste, wiąże się z ustaleniem, jaki jest stan prawny danej nieruchomości. Można więc przyjąć, że stanowią urzędowy rejestr praw, które odnoszą się do nieruchomości, co sprawia, że i sam obrót nieruchomościami staje się bardziej bezpieczny. Księgi pozwalają więc na uzyskanie wiarygodnych informacji na temat tego, komu przysługują prawa w związku z nieruchomością.

INTERNETOWA PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH NA MS.GOV.PL:

Ich zakładaniem oraz prowadzeniem zajmują się wydziały ksiąg wieczystych znajdujące się przy sądach rejonowych przy założeniu, że powinny być one odpowiednie dla miejsca, w jakim położona jest dana nieruchomość. Obecnie księgi wieczyste znamy z ich wersji elektronicznych, warto jednak pamiętać o tym, e każda z nich posiada także swoje akta, a więc zbiór dokumentów, w oparciu o które wprowadza się wszystkie istotne informacje wprost do systemu komputerowego. O stanie prawnym ksiąg wieczystych mówią odpowiednie przepisy polskiego prawa. W tym kontekście najbardziej istotna wydaje się ustawa o Księgach wieczystych i hipotece oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Najważniejszą zasadą, jaka jest związana z księgami wieczystymi odnosi się do ich jawności, a co za tym idzie, każdy może przekonać się, jaka jest ich treść. Nie można zatem utrzymywać, że podjęło się jakąś decyzję nie wiedząc, jaka jest zwartość księgi, choć oczywiście nie odnosi się to do samych akt księgi wieczystej, jako że te mogą przeglądać jedynie notariusze i osoby mające w tym interes prawny. W odniesieniu do ksiąg wieczystych obowiązuje także domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.

Informacje w księdze wieczystej

W praktyce oznacza to, że ujawniony w księdze stan prawny jest tym, który obowiązuje, a tym samym nie ma konieczności dodatkowej jego weryfikacji. Kolejną zasadą zasługującą na omówienie jest rękojmia władzy publicznej. Jeśli więc kupujemy nieruchomość od osoby, która w księdze wieczystej jest zapisana jako jej właściciel to nawet, jeśli stan faktyczny był inny, prawo własności pozostaje u nas.

Budowa księgi wieczystej

Budowa księgi wieczystej nie należy do skomplikowanych. Każda zawiera okładkę oraz cztery obowiązkowe działy. Znajdują się w nich rubryki podzielone odpowiednio na podrubryki, pola i podpola oznaczone następującymi po sobie numerami. Informacje są udzielone w kolejnych z nich, choć często układ taki przyczynia się do tego, że poszukiwanie przydatnych informacji staje się bardziej skomplikowane. Księgi wieczyste wyglądają zresztą tak samo bez względu na to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia, choć sama treść wpisów jest inna. Inne są też wypełniane rubryki, co jest uzależnione od tego, z jakiego rodzaju nieruchomością mamy do czynienia.

W dziale pierwszym mamy do czynienia z dwoma częściami odnoszącymi się tak do oznaczenia nieruchomości, jak do spisu praw. Drugi dział dotyczy oznaczenia właściciela, a trzeci traktuje o prawach i roszczeniach. Szczególnie istotny wydaje się dział czwarty odnoszący się do hipoteki, to właśnie tu możemy bowiem znaleźć informacje na temat tego, czy mamy do czynienia z nieruchomością obciążoną, czy też nie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top